Avís legal

El titular d’aquest lloc web és l’Associació Golf in Costa Brava (d’ara endavant Golf in Costa Brava), amb domicili social i a l’efecte de notificacions en Carretera Palafrugell a Torroella de Montgrí Km. 345, 17257 Torroella de Montgrí, Girona (Espanya).

Per a qualsevol consulta o contacte els usuaris podran comunicar-se a través del següent correu electrònic info@golfincostabrava.org

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El Responsable del Tractament de les dades personals és en cada cas l’empresa del grup amb qui el client o el proveïdor es relaciona. Cada empresa respon davant els seus clients i proveïdors del compliment de la normativa de protecció de dades i garanteix els seus drets.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és qui supervisa el compliment de la política de protecció de dades de Golf in Costa Brava, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones dels qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a Golf in Costa Brava en l’adreça electrònica info@golfincostabrava.org

Amb quina finalitat tractem les dades?

Tractem les dades personals per a les següents finalitats:

Contacte

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de les nostres pàgines web. Els utilitzem únicament per a aquesta finalitat.

Atenció telefònica

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per a oferir més qualitat en el servei les converses es poden registrar advertint-lo prèviament a la persona amb la qual ens comuniquem.

Selecció de personal

Recepció de currículums vitae que ens dirigeixen interessats a treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin sent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant això, en aquest últim cas, eliminem immediatament les dades si l’interessat ens el demana.

Serveis als clients

Registrar els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicats a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar a aquest efecte). La relació de prestació de serveis turístics comporta altres tractaments, com incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. Els clients dels nostres establiments d’allotjament poden entrar en l’àrea de clients, on accedeixen a informació de Golf in Costa Brava i, entre altres funcions, poden conèixer l’estat de consultes que s’hagin realitzat mitjançant aquest canal. L’accés a l’àrea de clients ens proporciona informació de l’activitat de l’usuari d’aquest servei.

Informació dels nostres serveis

Mentre existeix relació amb els seus clients Golf in Costa Brava utilitza les seves dades de contacte per a comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències dels nostres serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client.

Una altra informació dels serveis

Amb l’autorització explícita dels clients, acabada la relació contractual les dades de contacte es conserven per a enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis, informació de caràcter general o específica per les característiques del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, malgrat no haver estat client, ens ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis.

Publicitat dels serveis dels associats a Golf in Costa Brava

Sempre amb l’autorització prèvia i explícita de les persones indicades en l’apartat anterior, les dades de contacte serveixen per a fer arribar publicitat, tant de caràcter general com adaptada a les característiques de la persona, de serveis de les empreses del nostre grup. Així mateix, amb el consentiment explícit de l’interessat, les dades de contacte es podran comunicar a aquestes empreses perquè aquestes empreses puguin enviar directament publicitat dels seus serveis.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per a mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquest efecte i fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris de la nostra web

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de les nostres webs recull les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. Pot llegir més informació sobre l’ús de les cookies des d’aquest enllaç.

Altres canals d’obtenció de dades

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics, per mitjà dels nostres perfils en les xarxes socials i durant el procés de registre a serveis de wifi. En tots els casos les dades es destinen només als fins explícits que justifiquen la recollida i tractament.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que duem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb els quals tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com l’elaboració o l’estudi de pressupostos). És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículums vitae o que participen en processos selectius.

En compliment d’una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d’obligacions legals. La comunicació de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o en cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

Sobre la base del consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir mitjançant cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies. També és amb el consentiment previ de cada persona que comuniquem les seves dades a altres empreses del nostre grup.

Per interès legítim. Les imatges que obtenim amb les càmeres de vídeo vigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d’obligacions legals. Les dades identificatives de les persones que s’allotgen en els nostres establiments es comuniquen a la Direcció General de la Policia (compliment de l’Ordre IRP / 418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen en els establiments d’hostaleria).

En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. D’altra banda, en cas que s’hagi donat el consentiment, les dades podran ser comunicats a altres empreses del nostre grup per a les finalitats indicades anteriorment. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de vídeo vigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que el justifiquin es conservaran el temps necessari per a facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones dels qui tractem dades tenen els següents drets:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del propi interessat, en el moment de proporcionar-los les ha de tenir informació clara de les finalitats a les quals es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, les comunicacions a altres persones que es faran (en el seu cas) o el dret a obtenir una còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar la seva rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar la seva supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits i van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos en la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que pugui suposar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no continuar enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar poden exercir-se dirigint una sol·licitud escrita dirigint-se mitjançant correu electrònic a info@golfincostabrava.org, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.